Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov

 

Cieľom projektu je zmapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych činností vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov, ktoré budú vo vybraných inštitúciách verejnej správy aplikované pri implementácii Centrálneho ekonomického systému. Ide najmä o činnosti v oblasti vedenia účtovníctva, správy a evidencie majetku, materiálového hospodárstva, personalistiky a miezd, hotovostných a bezhotovostných finančných operácií, realizácie rozpočtu, výkazníctva, kontrolingu a iných. V rámci projektu dochádza aj k návrhu legislatívnych a metodických úprav s cieľom optimalizácie podporných a administratívnych procesov.

Projekt sa zameria na podporné a administratívne procesy vo všetkých rozpočtových a príspevkových organizáciách a verejných výskumných inštitúciách jednotlivých správcov kapitol štátneho rozpočtu (s výnimkou správcu kapitoly SIS a NBÚ). Predsedom samosprávnych krajov bolo umožnené zapojiť sa do projektu a nechať posúdiť podporné a administratívne procesy na úradoch a organizáciách v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. V tejto súvislosti boli Ministerstvom financií SR samosprávne kraje oslovené a všetky s výnimkou Banskobystrického samosprávneho kraja deklarovali záujem o zapojenie sa do projektu. Do projektu bude tak zapojených cca 830 subjektov štátnej správy a ďalších cca 750 subjektov územnej samosprávy – 7 úradov VÚC a ich 740 podriadených (rozpočtových a príspevkových) organizácií.

  • ITMS kód projektu: 314011G102
  • Kód ŽoNFP: NFP314010G102
  • Prijímateľ: Ministerstvo financií SR
  • Operačný program: Efektívna verejná správa
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
  • Prioritná os: 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
  • Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy
  • Trvanie projektu: 04/2018 - 10/2020

Vybrané aktivity projektu:

Mapovanie a katalogizácia súčasných procesov

Mapovanie stavu ekonomických IS

Návrh unifikovaných a optimalizovaných procesov

Návrh legislatívy a metodiky

Zámer národného projektu (311 kB) Opis projektu (496 kB)