Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Východiská projektu

Podporné a administratívne procesy, zoskupované do samostatných (ale často vzájomne prepojených) agend napr. v podobe vedenia účtovníctva, plánovania a realizácie rozpočtu, správy a evidencie majetku, materiálového hospodárstva, personalistiky, miezd, výkazníctva či kontrolingu, sú v rôznom rozsahu a v rôznej kvalite prítomné v každej organizácii štátu. Takáto miera nejednotnosti  však vytvára bariéru pre snahy o aplikovanie legislatívnych, metodických ale aj technologických zmien účtovných systémov vedúcich k unifikácii procesov a tým k vyššej konzistentnosti, porovnateľnosti, dostupnosti a kvality požadovaných údajov potrebných pre riadenie organizácie ako aj verejných financií ako celku.

Napriek skutočnosti, že MF SR týmto ale aj inými projektami zrealizovalo v oblasti systému riadenia verejných financií viacero významných zmien s cieľom zvyšovania efektivity systému prostredníctvom úspor z rozsahu, koncentrácie finančných tokov  a postupného zjednocovania spôsobov realizácie základných procesov a funkcií systému riadenia verejných financií, naďalej zostala bez potrebnej optimalizácie a centralizácie oblasť ekonomických procesov jednotiek štátneho sektora, ekonomických informačných systémov a  procesov implementácie záväzných metodík v nich. Celá táto oblasť predstavuje významné prvky v systéme riadenia verejných financií, keďže zahŕňa nástroje, procesy a metodiky upravujúce ekonomické operácie jednotiek štátneho sektora.

Cesta k implementácii Centrálneho ekonomického systému (ďalej len ,,CES“) bola vytýčená Reformným zámeromUnifikácia a optimalizácia ekonomických procesov štátu a implementácia Centrálneho ekonomického systému(ďalej len „Reformný zámer“). Podstatou zámeru je unifikácia a optimalizácia ekonomických procesov štátu a dobudovanie centrálnej metodicko-procesnej autority, s výhľadom  transformácie ekonomických činností štátu na servisne poskytované služby. Cieľom je dosiahnuť takú mieru unifikácie  a optimalizácie ekonomických procesov jednotiek ústrednej správy, ktorá umožní MF SR ich centrálne metodicky riadiť a usmerňovať, zefektívňovať ich výkon a znižovať náklady na ich prevádzku. Samostatným cieľom dopĺňajúcim reformné aktivity je implementácia Centrálneho ekonomického systému. Reformný zámer bol predložený riadiacemu orgánu Operačného programu Efektívna verejná správa a schválený Hodnotiacou komisiou pre posudzovanie reformných zámerov dňa 21. 12. 2016.

Analýza a návrh unifikovaných a optimalizovaných ekonomických procesov vybraných inštitúcií verejnej správy je jednou z kľúčových úloh vyplývajúcich z materiálu „Zámer dobudovania centrálnej metodicko-procesnej autority pre oblasť ekonomických  a podporných agend a implementácie Centrálneho ekonomického systému v kontexte systému riadenia verejných financií“, predloženého na rokovanie Vlády Slovenskej republiky v prvom polroku 2015 (uznesenie č. 322/2015).

Reformný zámer má oporu v strategických dokumentoch, ako sú napríklad Národný program reforiem schválený uznesením vlády č. 198 z 24. 04. 2013, kde jedným  z opatrení je modernizácia verejnej správy, Pozičný dokument Európskej komisie  k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na roky 2014-2020, kde jednou z piatich priorít je moderná a odborná verejná správa a Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 - 2020). Reformný zámer je v súlade dokumentom „Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe“, ktorý bol schválený uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 247/2014 a pripravovanou aktualizovanou Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy.

Podľa pôvodného plánu mal byť Reformný zámer realizovaný prostredníctvom 3 samostatných projektov:

  • Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov
  • Podpora aplikácie optimalizovaných a unifikovaných ekonomických podporných procesov
  • Implementácia Centrálneho ekonomického systému

Pre realizáciu predmetnej reformy bola MF SR vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti.

Projekt CES bol predmetom aj hodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze MF SR, ktoré k nemu v máji 2017 vydalo stanovisko.