Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Všeobecné

1. Odkedy je Centrálny ekonomický systém nasadený do produkčnej prevádzky?

 
Centrálny ekonomický systém (ďalej len „CES“) je v súlade s harmonogramom projektu nasadený pre 151 organizácií do produkčnej prevádzky od 2. januára 2023.

2. Kto má prístup do CES?

 
Všetci zamestnanci pristupujúcich organizácií podľa spôsobu využitia. Do CES je možné pristupovať dvoma spôsobmi:
 • používateľ typu „Zamestnanec“ pristupuje do CES cez webový prehliadač a aplikáciu SAP FIORI. Ide o používateľa, ktorý využíva CES len na osobnú agendu:
  • Moja došlá / odoslaná pošta
  • Zastupovanie
  • Časový manažment (dochádzka, žiadosť o neprítomnosť)
  • Vzdelávanie (osobné)
  • Služobné cesty (moje žiadosti)
  • Žiadanka na prepravu
  • Správa používateľov (prehľad mojich žiadostí, žiadosť o založenie externého používateľa)
  • Žiadosť o zmenu vlastných rolí alebo osobných údajov (schválením a následným priradením novej roly sa zamestnanec stane aktívnym Power userom)
 • používateľ typu „Aktívny“ (Power user) - aktívny používateľ jedného alebo viacerých aplikačných modulov CES (napr. účtovník, fakturant, správca majetku, referent odbytu, personalista, mzdár a pod.).

3. Ako sa mám prihlásiť ako nový zamestnanec?

 
Každý nový zamestnanec musí byť najskôr založený v CES v module Personalistika s vyplneným pracovným e-mailom. Automaticky po vytvorení prístupu si každý zamestnanec nájde vo svojej pracovnej e-mailovej schránke prvotný e-mail s inštrukciami pre prvotné prihlásenie do CES a inicializačným heslom platným 24. hodín. Ak dôjde k expirácii hesla skôr ako sa zamestnanec prvý krát prihlási kontaktujte ces@datacentrum.sk 

4. Čo je Enable Now a ako sa do Enable Now prihlásim?

 
Aplikácia SAP Enable Now slúži na publikovanie video-príručiek k CES a je dostupná cez Váš webový prehliadač prostredníctvom webovej adresy:
https://mfsr.enablenow.cloud.sap/wa/CES_01/~tag/published/index.htmlshow=group!GR_C8775E00DEC3D0B0. Aplikácia je prístupná pre všetky pristupujúce organizácie do CES, pre každého zamestnanca. Postup, na spustenie video návodov v Enable Now, je zverejnený v používateľských príručkách.

Prístupové údaje pre 1. vlnu organizácií boli zasielané na hlavné kontaktné osoby dňa 21.12.2022 z infoces@mfsr.sk.
Prístupové údaje pre 2. vlnu organizácií obdržali hlavné kontaktné osoby na základe účasti na konferencii.
V prípade, ak Vám prihlasovacie údaje chýbajú, kontaktujte infoces@mfsr.sk.

5. Ako si môžem zmeniť heslo do KTI?

 
Heslo sa mení automaticky po 12 mesiacoch a musí spĺňať nasledovné podmienky: najmenej 12 znakov, veľké a malé písmená, číslo a špeciálny znak. Počas zmeny hesla nesmiete byť prihlásený v žiadnej aplikácii, preto sa zo všetkých aplikácií odhláste.
Návod, ako postupovať pri zmene hesla sa nachádza v Enable Now – Zmena hesla do KTI. 

6. Ako sa z bežného používateľa stane aktívny používateľ „power user“?

 
Bežný používateľ pri prvotnom prihlásení do SAP FIORI má na prvej stránke pridelené práva ako zamestnanec, nadriadený, žiadanky pre materiálový manažment a správa používateľov.
Ak budete pracovať v odborných moduloch a Váš nadriadený nepožiadal o príslušné role môžete tak urobiť podľa návodu.
Po schválení rolí nadriadeným a aplikačnou podporou dôjde k vypublikovaniu ikon a používateľ môže pracovať v SAP GUI. Zo strany organizácie je potrebné zabezpečiť inštaláciu Citrixu do počítača power usera.
(ak používateľ nemá nainštalovaný CITRIX balíček Datacentra, je potrebné kontaktovať lokálne IT oddelenie, prípadne podporu CES)

7. Mám zablokovaný prístup do CES. Ako mám postupovať?

 
v prípade zablokovaného prístupu kontaktujte podporu CES (dôležité je uviesť názov systému a meno používateľa)
email: ces@datacentrum.sk
tel.: 0850 184 224

8. Ako postupovať pri žiadosti o dovolenku?

 
Všetci používatelia CES si zadávajú žiadosť o dovolenku v aplikácii FIORI. Po prihlásení je potrebné klikať na dlaždice v nasledovnej postupnosti: > Prvá stránka > Zamestnanec > Časový manažment > Žiadosť/oznámenie o neprítomnosť > ako prvý typ neprítomnosti sa zobrazí dovolenka. Zamestnanec vyplní požadované údaje (dátumy, poznámka) a tlačidlom odoslať pošle žiadosť na schválenie nadriadenému.

9. Ako postupovať pri žiadosti o neprítomnosti lekár, práca z domu a pod.

 
Možnosti zamestnanca v aplikácii FIORI:
 • vybrané neprítomnosti / prekážky v práci žiada zamestnanec elektronickou žiadankou. Po zaevidovaní takejto žiadosti musí nadriadený zamestnancovi neprítomnosť najskôr schváliť.
 • Vybrané neprítomnosti / prekážky v práci, kde nie je vyžadovaný súhlas zo strany nadriadeného, zamestnanec len oznámi. Nadriadený berie túto žiadosť na vedomie.
O zaevidovaní novej žiadosti alebo oznámenia neprítomnosti / prekážky v práci bude nadriadený informovaný notifikáciou v doručenej pošte v aplikácii FIORI.
V prípade, že zamestnanec nemohol žiadosť o neprítomnosť vystaviť pred jej plánovaným čerpaním, systém umožní žiadať o neprítomnosť aj spätne. V takom prípade bude pole „Poznámka“ povinné na vyplnenie. V tomto prípade je na žiadosti vidieť príznak, že ide o spätnú žiadosť. Pre spustenie aplikácie Žiadosti a oznámenia neprítomnosti zamestnanec klikne na dlaždicu „Žiadosť/oznámenie o neprítomnosť“.
Po kliknutí na dlaždicu sa zamestnancovi zobrazí aplikácia Žiadosť/oznámenie o neprítomnosť.
Využitie aplikácie FIORI – žiadosť o neprítomnosť, závisí od rozhodnutia organizácie o spôsobe evidencie dochádzky (nemusia využívať všetky organizácie povinne).

10. Je možné schvaľovanie neprítomnosti delegovať? 

 
V CES je možné nastaviť aj delegovanie schvaľovania neprítomnosti. Viac informácií o nastavení nájdete v priloženom súbore.

11. Ako postupovať pri žiadosti o služobnú cestu?

 
Pri spustení produktívneho prostredia CES SA FIORI môže každý používateľ požiadať o služobnú cestu na prvej stránke, rozliknutím ponuky ZAMESTNANEC
Žiadosť zadáva:
 • Zamestnanec sám za seba
 • Asistent za zamestnanca, ak má oprávnenie založiť žiadosť za iného zamestnanca.
Pozn.: Pri tomto spôsobe ostáva zachovaná možnosť založiť žiadosť aj samotným cestujúcim.
Podrobný rozpis obsahuje príručka v kapitole 4: Žiadosť o pracovnú cestu (vyslanie na pracovnú cestu)

12. Ako postupovať, ak niekomu v CES chýba rola?

 
Ak sa identifikuje potreba na doplnenie /zmenu rolí používateľa je potrebné postupovať cez voľbu požadovaná rola v aplikácii Správa používateľov – Zmena rolí (Fiori PE1). Ak sa požadovaná rola v ponuke rolí nenachádza, je potrebné si podať žiadosť o doplnenie rolí cez Solution Manager alebo mailom na ces@datacentrum.sk.

13. Je k dispozícii testovacie prostredie?

 
Pre aktívnych používateľov (Power userov) je k dispozícii aj testovacie prostredie hneď od momentu spustenia produktívnej prevádzky CES, t. j. od 2.1.2023.
Prihlásiť sa môžete v SAP GUI CES QE1 – Predproduktívny systém, klient 100, UID a heslo je rovnaké ako do produkcie. Údaje sú aktualizované 1 x týždenne pravidelne každý pondelok večer.

14. Kde sú dostupné metodické usmernenia a používateľské príručky?

 
Príručky a metodické usmernenia sú okrem webovej stránky CES dostupné aj v SAP GUI v oblasti Business Workplace.
Používateľské príručky a metodické usmernenia sú dostupné na webovej stránke projektu CES v časti Používateľské príručky a metodické usmernenia pre organizácie pristupujúce do Centrálneho ekonomického systému 1.1.2023 Používateľské príručky
Metodické usmernenia

Zároveň sú metodické usmernenia a používateľské príručky pre aktívnych používateľov dostupné
priamo v CES v časti „Všeobecná schránka“, kde sa nachádzajú v častiach „Príručky“ a „Usmernenia“.

15. Sú dostupné materiály zo školení?

 
Školiace materiály a nahrávky z prezenčných školení uskutočnených v mesiacoch november a december 2022, sú zverejnené na webstránke v sekcii Školenia klikajte v tabuľke na stĺpec Odkaz na video.

16. Budeme dostávať podporu pri používaní CES? 

 
Podpora používateľov bude realizovaná v pracovných dňoch 8 hod / deň od 8:00 do 16:00 hod.

L1 (Level 1) sa vykonáva v Datacentre prostredníctvom Centra podpory užívateľov (CPU), kde sú konzultanti podpory používateľov prvého kontaktu – Help Desk špecialisti na CES.
Kontakt L1 podpory pre organizácie spadajúce pod MPRV SR (všetky moduly CES) a MŽP SR (len HR): je vyhradené tel. číslo 0907 933 179. V prípade nedostupnosti použite tel. číslo: 0850 184 224.

L2 (Level 2) predstavuje riešenie metodických požiadaviek a incidentov nad rámec zodpovedností a znalostí prvej úrovne podpory a L1.
Riešenie incidentov budú aktívni používatelia zadávať prostredníctvom aplikácie SAP Solution Manager (SolMan).
Kontakty vyhradené pre CES:

PODPORA CES (informácie pre organizácie, ktoré sú v prvej vlne implementácie CES od 1.1.2023)
email: ces@datacentrum.sk
tel.: 0850 184 224

17. Aké sú výhody pre organizácie zapojené do CES ?

 
Organizácie zapojené do CES získajú centrálne spravovaný, aktuálny a metodicky správne implementovaný informačný systém, pokrývajúci najdôležitejšie ekonomické agendy s prihliadnutím na vybrané špecifiká. Zároveň budú odbremenené od správy vlastného ekonomického IS a ich IT oddelenia sa budú môcť zameriavať na správu a prevádzku agendových informačných systémov. Súčasne je implementovaná aj jednotná integrácia medzi CES a ostatnými centrálnymi informačnými systémami riadenia verejných financií, čím sa získajú dodatočné pozitívne efekty vo forme zjednodušenia a až úplného odbúrania niektorých častí administratívnych úkonov.

18. Ktoré moduly sú v CES a musíme využívať všetky moduly?

 
Rozsah CES
Jednotlivé moduly schválené a dodané pre 1. etapu migrácie sú plne funkčné. Sú navzájom prepojené a integrované. Organizácia bude používať tie moduly, ktoré sú pre ňu relevantné z vecného hľadiska. Napr., ak organizácia nemá žiadne služobné auto alebo budovy alebo nevystavuje odberateľské faktúry a pod., tieto moduly sú súčasťou CES, ale používatelia z danej organizácie nebudú mať oprávnenia na tieto moduly a tým pádom ich nebudú používať. Inak platí, že je potrebné využívať všetky nasadené aplikačné moduly. 

19. Na akej platforme funguje CES?

 
CES je postavený na platforme SAP a ako SAP ERP systém na najnovšom systéme SAP S/4HANA. Cieľom CES je aj zlepšenie rozhodovania sa vďaka aktuálnym, presnejším a obsažnejším dátam. SAP S/4HANA dokáže spracovať veľké množstvá údajov a v reálnom čase vygenerovať prehľady, ktoré prostredníctvom nástrojov pre pokročilú analýzu a dolovanie v dátach budú výstupom modulu reporting.

20. Aký je legislatívny základ pre implementáciu CES?

 
Zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov.

Analýza a návrh unifikovaných a optimalizovaných ekonomických procesov vybraných inštitúcií verejnej správy je jednou z kľúčových úloh vyplývajúcich z materiálu „Zámer dobudovania centrálnej metodicko-procesnej autority pre oblasť ekonomických a podporných agend a implementácie Centrálneho ekonomického systému v kontexte systému riadenia verejných financií“, predloženého na rokovanie Vlády Slovenskej republiky v prvom polroku 2015 (uznesenie č. 322/2015).

21. Pre koho je CES určený / povinný?

 
Podľa § 7 ods. 5 zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov je používateľom CES:
a) rozpočtová organizácia, ktorá je zapojená na štátny rozpočet,
b) príspevková organizácia, ktorá je zapojená na štátny rozpočet,
c) verejná výskumná inštitúcia,
d) iný subjekt verejnej správy, ako je uvedený v písmenách a) až c), ktorý na základe návrhu zriaďovateľa alebo zakladateľa subjektu verejnej správy, uzatvorí dohodu o pripojení s MF SR.

Centrálny ekonomický systém sa nepoužíva na výkon vnútorných riadiacich procesov a organizačných procesov a s nimi súvisiacich činností v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a Vojenského spravodajstva.