Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Centrálny ekonomický systém

Východiská projektu

Podporné a administratívne procesy, zoskupované do samostatných (ale často vzájomne prepojených) agend napr. v podobe vedenia účtovníctva, plánovania a realizácie rozpočtu, správy a evidencie majetku, materiálového hospodárstva, personalistiky, miezd, výkazníctva či kontrolingu, sú v rôznom rozsahu a v rôznej kvalite prítomné v každej organizácii štátu. Takáto miera nejednotnosti  však vytvára bariéru pre snahy o aplikovanie legislatívnych, metodických ale aj technologických zmien účtovných systémov vedúcich k unifikácii procesov a tým k vyššej konzistentnosti, porovnateľnosti, dostupnosti a kvality požadovaných údajov potrebných pre riadenie organizácie ako aj verejných financií ako celku.

Napriek skutočnosti, že MF SR týmto ale aj inými projektami zrealizovalo v oblasti systému riadenia verejných financií viacero významných zmien s cieľom zvyšovania efektivity systému prostredníctvom úspor z rozsahu, koncentrácie finančných tokov  a postupného zjednocovania spôsobov realizácie základných procesov a funkcií systému riadenia verejných financií, naďalej zostala bez potrebnej optimalizácie a centralizácie oblasť ekonomických procesov jednotiek štátneho sektora, ekonomických informačných systémov a  procesov implementácie záväzných metodík v nich. Celá táto oblasť predstavuje významné prvky v systéme riadenia verejných financií, keďže zahŕňa nástroje, procesy a metodiky upravujúce ekonomické operácie jednotiek štátneho sektora.

Cesta k implementácii Centrálneho ekonomického systému (ďalej len ,,CES“) bola vytýčená Reformným zámerom 
Unifikácia a optimalizácia ekonomických procesov štátu a implementácia Centrálneho ekonomického systému(ďalej len „Reformný zámer“). Podstatou zámeru je unifikácia a optimalizácia ekonomických procesov štátu a dobudovanie centrálnej metodicko-procesnej autority, s výhľadom  transformácie ekonomických činností štátu na servisne poskytované služby. Cieľom je dosiahnuť takú mieru unifikácie  a optimalizácie ekonomických procesov jednotiek ústrednej správy, ktorá umožní MF SR ich centrálne metodicky riadiť a usmerňovať, zefektívňovať ich výkon a znižovať náklady na ich prevádzku. Samostatným cieľom dopĺňajúcim reformné aktivity je implementácia Centrálneho ekonomického systému. Reformný zámer bol predložený riadiacemu orgánu Operačného programu Efektívna verejná správa a schválený Hodnotiacou komisiou pre posudzovanie reformných zámerov dňa 21. 12. 2016.

Analýza a návrh unifikovaných a optimalizovaných ekonomických procesov vybraných inštitúcií verejnej správy je jednou z kľúčových úloh vyplývajúcich z materiálu „Zámer dobudovania centrálnej metodicko-procesnej autority pre oblasť ekonomických  a podporných agend a implementácie Centrálneho ekonomického systému v kontexte systému riadenia verejných financií“, predloženého na rokovanie Vlády Slovenskej republiky v prvom polroku 2015 (uznesenie č. 322/2015).

Reformný zámer má oporu v strategických dokumentoch, ako sú napríklad Národný program reforiem schválený uznesením vlády č. 198 z 24. 04. 2013, kde jedným  z opatrení je modernizácia verejnej správy, Pozičný dokument Európskej komisie  k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na roky 2014-2020, kde jednou z piatich priorít je moderná a odborná verejná správa a Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 - 2020). Reformný zámer je v súlade dokumentom „Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe“, ktorý bol schválený uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 247/2014 a pripravovanou aktualizovanou Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy.

Podľa pôvodného plánu mal byť Reformný zámer realizovaný prostredníctvom 3 samostatných projektov:

 • Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov
 • Podpora aplikácie optimalizovaných a unifikovaných ekonomických podporných procesov
 • Implementácia Centrálneho ekonomického systému

Pre realizáciu predmetnej reformy bola MF SR vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti.

Projekt CES bol predmetom aj hodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze MF SR, ktoré k nemu v máji 2017 vydalo stanovisko.

Ciele reformy

Inovácia procesov (prostredníctvom sústavy nástrojov, ako automatizácia, inteligentné získavanie dát, workflow, predvypĺňanie údajov) patrí k základným spôsobom, akým nový Centrálny ekonomický systém zvýši produktivitu práce.

Cieľom je elektronizovať väčšinu procesov a posunúť tak výkony zamestnancov k aktivitám s vyššou pridanou hodnotou.

Pridaná hodnota reformy:

Inštitúcie/organizácie štátneho sektora sa stanú klientami a získajú ekonomický informačný systém, s nastavenými unifikovanými a optimalizovanými ekonomickými procesmi, ako SaaS službu, čím sa zvýši produktivita v danej oblasti, odbúra sa agenda implementácie metodík a prevádzky a údržby IS a inštitúcia/organizácia sa bude môcť plne sústrediť na svoju primárnu činnosť.

Zvýši sa produktivita práce vo verejnej správe v oblasti vnútorného chodu, vďaka automatizácií a modernizácii procesov ako i úsporám z rozsahu a zvýšenia kvality interných kapacít.

Zlepší sa rozhodovanie vďaka presnejším a obsažnejším dátam z Centrálneho ekonomického systému.

Štát pre svoje organizácie zavedie unifikované a optimalizované ekonomické procesy, ktoré budú jednotne implementované a centrálne metodicky podporené.

Implementácia CES

Organizácie zapojené do CES získajú centrálne spravovaný, aktuálny a metodicky správne implementovaný informačný systém pokrývajúci najdôležitejšie ekonomické agendy s prihliadnutím na vybrané špecifiká. Zároveň budú odbremenené od správy vlastného ekonomického IS a ich IT oddelenia sa budú môcť zameriavať na správu a prevádzku agendových IS. Súčasne bude implementovaná aj jednotná integrácia medzi CES a ostatnými centrálnymi informačnými systémami riadenia verejných financií, čím sa získajú dodatočné pozitívne efekty vo forme zjednodušenia až úplného odbúrania niektorých častí administratívnych úkonov.

Očakávané prínosy

Očakávané prínosy implementácie CES sa prejavia na dvoch úrovniach riadenia:

 RIADENIE VEREJNÝCH FINANCIÍ

 • Efektívne riadenie procesu zavádzania zmien
 • Štandardizácia metodiky a procesov a jej centralizácia
 • Kontrola nad aplikáciou metodík v praxi a tým aj do CES
 • Zlepšenie dostupnosti a kvality zdrojových údajov pre analýzy
 • Jednoznačné zdrojové údaje
 • Prehľad o majetku vo vlastníctve štátu do úrovne najnižších detailov
 • Prehľad o stave záväzkov zapojených kapitol
 • Prístup k centrálnemu zdrojovému IS (priamy prístup k zdrojovým údajom v reálnom čase)
 • Kontrola nad vstupmi a výstupmi štátneho výkazníctva
 • Lepšia dostupnosť informácií o stave záväzkov a pohľadávok ako aj iných ukazovateľov vplývajúcich na výšku deficitu štátneho rozpočtu v dostatočnom časovom predstihu
 • Poskytovanie údajov verejnosti
 • Široká integrácia informačných systémov a využívanie referenčných registrov

VNÚTORNÁ SPRÁVA ORGANIZÁCIE

 • Zlepšenie nástrojov na prípravu rozpočtu
 • Zefektívnenie procesov alokácie rozpočtu v IS Štátnej pokladnice
 • Optimalizácia a štandardizácia podporných procesov
 • Sprehľadnenie stavu pohľadávok a záväzkov
 • Zníženie nákladov na prevádzku IS
 • Jednoduchšia dostupnosť štandardizovaného IS
  • Okamžitý prístup k ekonomickým údajom v momente realizácie transakcie, nie až k ex-post údajom
 • Odbremenenie od prevádzky IS
  • Správa prevádzky štát správca CES (priama finančná úspora pri VO na údržbu systému)
  • Zmenové požiadavky vykonávané na centrálnej úrovni
 • Výkon aplikačnej podpory
  • Zabezpečené prevádzkovateľom MF štát
  • Riešenie požiadaviek na aplikačnú podporu sa týka len jedného systému. (Číselníky sú v prevažnej miere centralizované).
 • Zvýšenie starostlivosti vo forme metodickej a aplikačnej podpory, vrátane komplexného vzdelávania
  • Jednotná metodika s centrálnym riadením zníži nároky organizácii v rámci CES na kategórie zamestnancov, ktorí sa venujú tvorbe metodík v rámci organizácií

Čo je CES

Centrálny ekonomický systém,  je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na spracúvanie údajov a na riadne a efektívne vykonávanie procesov a činností na výkon vnútorných riadiacich procesov a organizačných procesov a s nimi súvisiacich činností, v rozsahu a v súlade s osobitnými predpismi, pri evidencii a realizácii rozpočtu, vedení účtovníctva a výkazníctve, evidencii a správe majetku a riadení ľudských zdrojov.

CES bude poskytovať zdieľané, metodicky a procesne unifikované služby na eGovernment cloud platforme, komplexne pokrývajúce elektronický výkon ekonomických a podporných činností vybraných subjektov štátnej správy, vrátane služieb jeho aplikačnej a metodicko-procesnej podpory.

Cieľom projektu je implementácia ekonomického informačného systému ako základného prostriedku pre uplatnenie unifikácie a následnej optimalizácie ekonomických procesov subjektov štátnej správy, ktorá umožní MF SR ich centrálne metodicky riadiť a usmerňovať, zefektívňovať ich výkon a znižovať náklady na ich prevádzku. Realizácia projektu by mala vytvoriť priestor na transformáciu ekonomických činností štátu na servisne poskytované služby.

Rozsah CES-u

CES zahŕňa navzájom integrované moduly alebo funkcionality pre evidenciu účtovníctva, realizáciu rozpočtu, správu majetku a materiálového manažmentu, personalistiku a mzdy, výkazníctvo a integrácie na interné a externé informačné systémy v správe subjektov verejnej správy.

Funkcionality CES-u

Základné oblasti sú reprezentované aplikačnými modulmi, ktoré poskytujú a zabezpečujú konkrétne funkcionality CES-u. Aplikačným modulom sa chápe ucelená sada funkcionalít a nástrojov informačného systému určená na zabezpečenie konkrétnej technologickej funkčnosti alebo na zabezpečenie elektronického výkonu činnosti niektorej z oblastí ekonomických procesov.

Zoznam aplikačných modulov:

Integrácie na ďalšie systémy riadenia verejných financií (v správe MF SR):

 • RIS (Rozpočtový informačný systém) – prevzatie ELÚRov so schváleným a upraveným rozpočtom organizácie pre následné rozpísanie a aktualizáciu rozpočtu,
 • IS ŠP (Štátnej pokladnice) – realizácia rozpočtu a platobný styk prostredníctvom vytvárania rezervácii a realizácie platobných príkazov,
 • IS CKS (Centrálny konsolidačný systém) - účtovná konsolidácia, odoslanie výkazov a údajov pre konsolidáciu,
 • IS CEM (Centrálna evidencia majetku) - odoslanie stavu a zmien nehnuteľného majetku do registra
 • IS CRPŠ (Centrálny register splatných pohľadávok štátu) - odoslanie stavu a zmien pohľadávok do registra.

Integrácie na ďalšie informačné systémy:

 • IS CSRÚ (Centrálna správa referenčných údajov),
 • IS CISŠS (Centrálny informačný systém štátnej služby),
 • Centrálny register zmlúv (CRZ),
 • dochádzkové systémy (preberanie prítomností a neprítomností zamestnancov na účely spracovanie miezd), stravovacie systémy (preberanie výšky vydanej stravy pre účely spracovania miezd), ubytovacie systémy (preberanie výšky príjmov ubytovania do účtovnej evidencie),
 • zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr (v zmysle povinností verejného obstarávateľa),
 • spoločné moduly v rámci architektúry eGovernmentu, príp. ďalšie systémy identifikované vo fáze analýzy a vypracovania detailnej špecifikácie riešenia.

Grafické znázornenie integrácií na CES

Schválené výstupy CESu

 • DETAILNÁ ŠPECIFIKÁCIA 1 (DŠR1)
 • DETAILNÁ ŠPECIFIKÁCIA 2 (DŠR2) – rozšírenie prvej časti, tvorí popis  CES pre prvú migráciu k 1.1.2023

Zverejnené na MetaIS.

Zoznam organizácií v prvej vlne migrácie do CES

Do prvej vlny migrácie od 1.1.2023 boli zaradené organizácie, ktoré už v súčasnosti používajú tzv. Nadrezortný ekonomický systém na platforme SAP R3. Ide o organizácie štrnástich kapitol štátneho rozpočtu.  Niektoré kapitoly štátneho rozpočtu idú do CES aj so svojimi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti, pričom nemusí ísť o všetky organizácie danej kapitoly (ostatné používajú v súčasnosti iný informačný systém ako SAP).
Počet organizácií v prvej vlne migrácie bol stanovený na základe aktuálnosti potrieb jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na zabezpečenie ekonomického informačného systému.