Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Centrálny ekonomický systém

 

 

Prijímateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

Miesto realizácie projektu: Slovensko

Výška poskytnutého NFP: 27 548 654,53 EUR

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Čo je CES

Centrálny ekonomický systém,  je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na spracúvanie údajov a na riadne a efektívne vykonávanie procesov a činností na výkon vnútorných riadiacich procesov a organizačných procesov a s nimi súvisiacich činností, v rozsahu a v súlade s osobitnými predpismi, pri evidencii a realizácii rozpočtu, vedení účtovníctva a výkazníctve, evidencii a správe majetku a riadení ľudských zdrojov.

CES poskyuje zdieľané, metodicky a procesne unifikované služby na eGovernment cloud platforme, komplexne pokrývajúce elektronický výkon ekonomických a podporných činností vybraných subjektov štátnej správy, vrátane služieb jeho aplikačnej a metodicko-procesnej podpory.

Cieľom projektu je implementácia ekonomického informačného systému ako základného prostriedku pre uplatnenie unifikácie a následnej optimalizácie ekonomických procesov subjektov štátnej správy, ktorá umožní MF SR ich centrálne metodicky riadiť a usmerňovať, zefektívňovať ich výkon a znižovať náklady na ich prevádzku. Realizácia projektu by mala vytvoriť priestor na transformáciu ekonomických činností štátu na servisne poskytované služby.

Rozsah CES-u

CES zahŕňa navzájom integrované moduly alebo funkcionality pre evidenciu účtovníctva, realizáciu rozpočtu, správu majetku a materiálového manažmentu, personalistiku a mzdy, výkazníctvo a integrácie na interné a externé informačné systémy v správe subjektov verejnej správy.

Funkcionality CES-u

Základné oblasti sú reprezentované aplikačnými modulmi, ktoré poskytujú a zabezpečujú konkrétne funkcionality CES-u. Aplikačným modulom sa chápe ucelená sada funkcionalít a nástrojov informačného systému určená na zabezpečenie konkrétnej technologickej funkčnosti alebo na zabezpečenie elektronického výkonu činnosti niektorej z oblastí ekonomických procesov.

Zoznam aplikačných modulov:

Integrácie na ďalšie systémy riadenia verejných financií (v správe MF SR):

 • RIS (Rozpočtový informačný systém) – prevzatie ELÚRov so schváleným a upraveným rozpočtom organizácie pre následné rozpísanie a aktualizáciu rozpočtu,
 • IS ŠP (Štátnej pokladnice) – realizácia rozpočtu a platobný styk prostredníctvom vytvárania rezervácii a realizácie platobných príkazov,
 • IS CKS (Centrálny konsolidačný systém) - účtovná konsolidácia, odoslanie výkazov a údajov pre konsolidáciu,
 • IS CEM (Centrálna evidencia majetku) - odoslanie stavu a zmien nehnuteľného majetku do registra
 • IS CRPŠ (Centrálny register splatných pohľadávok štátu) - odoslanie stavu a zmien pohľadávok do registra.

Integrácie na ďalšie informačné systémy:

 • IS CSRÚ (Centrálna správa referenčných údajov),
 • IS CISŠS (Centrálny informačný systém štátnej služby),
 • Centrálny register zmlúv (CRZ),
 • dochádzkové systémy (preberanie prítomností a neprítomností zamestnancov na účely spracovanie miezd), stravovacie systémy (preberanie výšky vydanej stravy pre účely spracovania miezd), ubytovacie systémy (preberanie výšky príjmov ubytovania do účtovnej evidencie),
 • zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr (v zmysle povinností verejného obstarávateľa),
 • spoločné moduly v rámci architektúry eGovernmentu, príp. ďalšie systémy identifikované vo fáze analýzy a vypracovania detailnej špecifikácie riešenia.

Grafické znázornenie integrácií na CES

Schválené výstupy CESu

 • DETAILNÁ ŠPECIFIKÁCIA 1 (DŠR1)
 • DETAILNÁ ŠPECIFIKÁCIA 2 (DŠR2) – rozšírenie prvej časti, tvorí popis  CES pre prvú migráciu k 1.1.2023

Zverejnené na MetaIS.

Používateľské príručky a metodické usmernenia pre organizácie pristupujúce do Centrálneho ekonomického systému 1.1.2023

 • Dodávateľ CES:  
  • DXC Technology Slovakia s.r.o.
  • DataCentrum
 • Zoznam subdodávateľov CES
  • TORY CONSULTING, a.s.
  • TransTeQ, s.r.o.
  • GLOBESY, s.r.o.
  • MIM, s.r.o.