Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

M01 Personalistika

1. Ako zachovať, aby odpracované roky boli ponechané pri zmene osobného čísla z dôvodu zachovania príspevku na rekreáciu? 

 
Ak má byť dátum nástupu pre účely priznania príspevku na rekreáciu iný ako je dátum nástupu v IT0000-Opatrenia, je potrebné zadať tento dátum do IT0041 - Údaje dátumu a vybrať druh dátumu 15- Dĺžka zamestnania.

2. Ako zmeniť dĺžku praxe pri zamestnancovi?

 
Dĺžka praxe sa upravuje v IT 9001. Podrobný popis, ako zapisovať tento IT je uvedený v používateľskej príručke M01 kapitola 4.4.20 Infotyp 9001 Započítaná/odborná prax.

3. Ako predísť pomalému spúšťaniu transakcie PA30?

 
V transakcii PA30 v hornom menu je možné cez Nastavenia kliknúť na Potlačenie zobrazenia manažéra objektov. Vďaka tomu nebude v ľavej časti viditeľný zoznam zamestnancov, ale systém nebude musieť načítavať veľký objem dát, čím sa zrýchli.

4. Ako vytvoriť platový dekrét? 

 
Pre vytvorenie resp. úpravu šablóny na vytvorenie platového dekrétu je potrebné spustiť transakciu ZEDIST_HR_DYNTMPL – Šablónyvytváranie šablón. Po spustení transakcie sa zobrazia užívateľovi adresáre podľa oprávnenia. Každý užívateľ bude mať prístupný adresár:
Globálne šablóny, kde nájde predlohy spoločných šablóny, ktoré ak užívateľovi vyhovujú, si môže spustiť priamo z tohto adresára. Globálne šablóny užívateľ nemôže meniť ani dopĺňať nové. Môže šablóny len používať. Ak užívateľ chce využiť globálnu šablónu a upraviť si v nej dáta, musí si ju vytvoriť a skopírovať do adresára pre svoju organizáciu.
Adresár pre svoju organizáciu, na ktorú má oprávnenie – v tomto adresári si môže užívateľ vytvárať nové šablóny alebo upravovať existujúce. V adresári je možné vytvárať podadresáre a pre lepšiu prehľadnosť šablóny logicky rozdeliť do týchto adresárov.

Bližší popis práce so šablónami nájdete v používateľskej príručke modulu M01 v kapitole 7.2

5. Prečo nevidím nového zamestnanca v zozname zamestnancov?

 
Zamestnanec sa stáva v zozname zamestnancov viditeľným po správnom zadaní údajov v IT0001 – Organizačné priradenie. Pri zamestnancovi, ktorý je prijatý na dohodu sa nevypĺňa plánované miesto, iba organizačná jednotka, na ktorej je zaradený. V prípade, že nesprávne vyplníte alebo nevyplníte údaje v IT0001, stratíte oprávnenie na prácu s daným zamestnancom.

6. Akým spôsobom uvoľniť plánované miesto počas dlhodobej PN?

 
V prípade zastupovania pri dlhodobej PN je potrebné urobiť opatrenie vyňatie z evidenčného stavu z dôvodu iné. Po vyplnení dôvodu opatrenia systém ponúkne číselník neprítomností, v ktorom je potrebné vybrať nemoc nová alebo nemoc pokračujúca. Následne je potrebné zmeniť percentuálnu sadzbu v organizačnom priradení, kde namiesto 100% sa uvedie 0%. Zamestnanec, ktorý bude prijatý na zastupovanie počas dlhodobej PN bude na plánovanom mieste zaradený na 100%.

7. Čo je potrebné vykonať pri konci služobného voľna a zároveň skončení pracovného pomeru?

 
V prípade, ak končí pracovný pomer v deň skončenia služobného voľna, spätné zaradenie do evidenčného stavu nie je potrebné. Postačuje vykonanie opatrenia skončenia pracovného pomeru. 

8. Ako založiť dohodára?

 
Dohodára založíme opatrením E4 Prijatie dohoda/iný vzťah. Je dôležité, aby bola v IT 0001 Organizačné priradenie vyplnená organizačná jednotka, na ktorej bude dohodár zaradený. V prípade, že túto nevyplníte, stratíte oprávnenia na osobné číslo pre váš účtovný okruh.

9. Čo zmeniť pri odchode zamestnanca na materskú dovolenku?

 
Je potrebné použiť transakciu PA40 a zadať nové opatrenie vyňatie z evidenčného stavu (dátum opatrenia bude v deň nástupu na materskú dovolenku). V IT 0001 je dôležité dať 0% v poli percentuálna sadzba, aby sa plánované miesto uvoľnilo pre zamestnanca, ktorý bude prijatý na zastupovanie počas materskej dovolenky). Nový zamestnanec bude mať v IT 0001 100%. Bližší popis nájdete v používateľskej príručke M01 - kapitola 3.3.

10. Je možné vymazať osobné číslo?

 
Ak zamestnanec nenastúpi do zamestnania a ešte mu nebola na ostro zúčtovaná mzda, je možné vymazať toto osobné číslo a to cez transakciu PA30 - Údržba personálnych kmeňových dát. Ak už bolo osobné číslo aspoň za jeden mesiac zúčtované, výmaz osobného čísla už nie je možný.
Presný popis nájdete v používateľskej príručke modulu M01 - kapitola 3.4. 

11. Je možné nahrávať zamestnanca do nasledujúceho mesiaca a robiť zmeny v OM počas zúčtovania miezd? 

 
Pokiaľ beží ostré zúčtovanie, tak je možné nahrávať zamestnanca do nasledujúceho mesiaca, ale len ako novo nastúpeného. Zmeny v OM je možné vykonávať, pokiaľ sa to nebude týkať zmien v IT 0001.

12. Ako zmeniť dátum nástupu?

 
Dátum nástupu sa mení/posúva cez funkciu Pomôcky / zmena dátumu nástupu a môže sa meniť len do budúcnosti. IT0253, IT2006 - ak tieto infotypy pri posune dátumu nástupu existujú a používateľ má na tieto IT oprávnenie, tak ich systém ponúkne v procese posunu dátumu nástupu. V okne systém vypíše VŠETKY infotypy, ktoré zamestnanec má, a ktoré je potrebné posunúť.

13. Z akého dôvodu nie je možné v infotype 0017 Cestovné privilégia zvoliť možnosť druh pohonných hmôt?

 
Číselník hodnôt pri druhu pohonných hmôt je na pozadí systému nastavený až od 01.01.2009. Preto je potrebné v IT0017 zadať platnosť najskôr od tohto dátumu.

14. Prečo zamestnancovi systém nedovolí založiť služobnú cestu?

 
Najčastejším dôvodom je, že pri nástupe zamestnanca personalista nezaloží IT0017.

15. Ako sa nastavuje zníženie platu z dôvodu disciplinárneho opatrenia?

 
Opatrenie slúži pre skupinu pracovníkov B – sudca. Cez transakciu PA40 spustíte opatrenie - Zníženie platu disc.o-zač. Bližší popis ako postupovať je uvedený v používateľskej príručke M01 pre modul Personalistika v kapitole 3.2.

16. Ako vykonať vzájomné preloženie zamestnancov?

 
Pri vzájomnom preložení dvoch zamestnancov je potrebné cez transakciu PA40 zadať opatrenie - zmeny ŠZP, v IT 0001 zmeniť percentuálnu sadzbu na 0% a priradiť zamestnanca na miesto. Pri druhom zamestnancovi je potrebné spraviť tú istú zmenu, ale už nie je potrebné zadávať 0% a priradiť zamestnanca na miesto. Následne, keď už budú zamestnanci presadení, tak cez PA40 vstúpiť do toho istého opatrenia a od toho istého dátumu sa zmení percentuálna sadzba na 100%.

17. Aký Infotyp eviduje napr. dohodu o hmotnej zodpovednosti, dohodu o zverení motorového vozidla?

 
Infotyp 9012 Evidencia dokumentov slúži na evidenciu dokladov uložených napr. v spise zamestnanca. Môžu sa tu evidovať rôzne dohody, napr. dohoda o hmotnej zodpovednosti, dohoda o používaní motorového vozidla. Záznamy je potrebné zakladať s platnosťou od (dátum účinnosti) do (dátum platnosti). Podrobnosti sú popísané v príručke v kapitole 4.4.

18. Ako vyriešiť prechod z rodičovskej na materskú dovolenku?

 
Je potrebné vymedziť trvanie neprítomnosti RD v IT2001 pomocou transakcie PA30. Následne môžete pomocou transakcie PA40 vytvoriť nové opatrenie – Vyňatie z evidenčného stavu a ako dôvod opatrenie zadáte nástup na MD.

19. Ako zadávať alikvotnú časť dovolenky u zamestnancov do 33 rokov?

 
Systém CES automaticky generuje alikvotnú časť z 30 dňového nároku na dovolenku. V prípade, že zamestnancovi do 33 rokov je potrebné určiť alikvotnú časť dovolenky, tak je potrebné ju vypočítať a zmeniť v systéme prepísaním hodnoty.

20. Ako zmazať opätovný nástup zamestnanca? 

 
Kým je zamestnanec neaktívny, je potrebné zmazať v IT0000 záznam s opätovným nástupom. Následne sa automaticky zmení dátum predchádzajúceho opatrenia do 31.12.9999. Ostatné infotypy, ktoré sú založené, môžu v systéme ostať, keďže zamestnanec nebude zúčtovaný.

21. Je potrebné vypĺňanie dátumov v IT0041?

 
IT0041 je len informačný infotyp.
Dátum nástupu – môže byť totožný s dátumom nástupu v IT 0000.
Dĺžka zamestnania – pre potreby nároku na príspevok na rekreáciu.
Dát. vzniku ŠZP(RŠZ) – tento dátum môže byť totožný s dátumom nástupu. V prípade trvalého preloženia by tento dátum mal byť od kedy trvá ŠZP nakoľko nebol prerušený a došlo k preloženiu (údaj pre potreby registra štátnych zamestnancov). Nemá žiaden vplyv na výpočet praxe (prax je evidovaná a načítavaná len z IT 9001).
Dát. nástupu NaSÚ(RŠZ) - údaj pre potreby registra štátnych zamestnancov, nástup na služobný úrad, môže byť totožný s dátumom nástupu.

22. Od kedy môžem priradiť zamestnanca na plánované miesto?

 
Priradiť zamestnanca na plánované miesto je možné kedykoľvek v čase platnosti plánovaného miesta. Dátum personálneho opatrenia bude reálny dátum, kedy k priradeniu zamestnanca prišlo, avšak vykonať je ho možné pred a aj po dátume priradenia.

23. Ako vymazať chybný dátum skončenia PP?

 
Je potrebné vymazať celé opatrenie „výstup“ a vytvoriť nové s korektným dátumom. Zároveň sa treba presvedčiť, či spolu s opatrením vymazané aj všetky zásahy do IT, v ktorých boli v súvislosti s nesprávnym dátumom skončenia pracovného pomeru vykonané zmeny.  

24. Kto má prístup k vytvoreniu šablón?

 
K šablónam, ktoré si vytvorí používateľ v organizácií, nemá prístup iná organizácia. Každá organizácia vidí len svoje vytvorené šablóny.

25. Je možné jedného pracovníka pracujúceho na základe dohody o pracovnej činnosti evidovať v CES na jednom osobnom evidenčnom čísle niekoľko mesiacov nepretržite?

 
Takto vedeného zamestnanca je možné evidovať pod jedným osobným číslom, len v IT 16 má byť zadaný nepravidelný príjem.

26. Ako sa dá v SAPe vytlačiť zostava, kde by bol zoznam zamestnancov a dátum ich prechodu do vyššieho platového stupňa?

 
Zostavu prechodu zamestnancov do vyššieho platového stupňa si vyvoláte pomocou transakcie zhr_plat_postup.

27. Ako ukončiť otcovskú dovolenku?

 
Je potrebné urobiť opatrenie cez PA40, Spätné zaradenie do evidenčného stavu. Hovorí o tom kapitola 3.2.6 Spätné zaradenie do evidenčného stavu v používateľskej príručke modulu M01. Pri ukončení otcovskej dovolenky je tiež potrebné skontrolovať IT 2001 Neprítomnosti.

28. Ako postupovať, ak zamestnanec v priebehu mesiaca končí pracovný pomer pri výkone práce vo verejnom záujme a začína štátnozamestnanecký pomer?

 
V takomto prípade je potrebné ukončiť pôvodný pomer a založiť nový s novým osobným číslom. Následne môžete prepojiť pôvodné osobné číslo s novým v IT0031 a IT0121. Nie je možné ponechať pôvodné osobné číslo z dôvodu, že by prišlo k nekorektnému výpočtu miezd a nekorektnému vykazovaniu voči sociálnej poisťovni.