Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Často kladené otázky

Odkedy je Centrálny ekonomický systém nasadený do produkčnej prevádzky?

 
Centrálny ekonomický systém (ďalej len „CES“) je v súlade s harmonogramom projektu nasadený pre 151 organizácií do produkčnej prevádzky od 2. januára 2023.

Kto má prístup do CES?

 
Všetci zamestnanci pristupujúcich organizácií podľa spôsobu využitia. Do CES je možné pristupovať dvoma spôsobmi:
 • používateľ typu „Zamestnanec“ pristupuje do CES cez webový prehliadač a aplikáciu SAP FIORI. Ide o používateľa, ktorý využíva CES len na osobnú agendu:
  • Moja došlá / odoslaná pošta
  • Zastupovanie
  • Časový manažment (dochádzka, žiadosť o neprítomnosť)
  • Vzdelávanie (osobné)
  • Služobné cesty (moje žiadosti)
  • Žiadanka na prepravu
  • Správa používateľov (prehľad mojich žiadostí, žiadosť o založenie externého používateľa)
  • Žiadosť o zmenu vlastných rolí alebo osobných údajov (schválením a následným priradením novej roly sa zamestnanec stane aktívnym Power userom)
 • používateľ typu „Aktívny“ (Power user) - aktívny používateľ jedného alebo viacerých aplikačných modulov CES (napr. účtovník, fakturant, správca majetku, referent odbytu, personalista, mzdár a pod.).

Nedostali ste e-mail s prihlasovacími údajmi?

 
Každý nový zamestnanec bude v CES a v produktívnom prostredí SAP FIORI založený automaticky pri založení zamestnanca v module Personalistika. Po vytvorení prístupu si každý zamestnanec nájde vo svojej pracovnej e-mailovej schránke prvotný e-mail od odosielateľa identitymanager@ktidc.sk s inštrukciami pre prvotné prihlásenie do CES.

Ak ste nedostali e-mail s prihlasovacími údajmi, skontrolujte spam. Podmienkou je tiež zriadená pracovná e-mailová adresa s doménou príslušnej organizácie a teda za „@“ má skratku alebo názov organizácie (napr. meno.priezvisko@mfsr.sk). Súkromné e-mailové adresy (napr. @gmail.com, @azet.sk a pod.) nie sú z dôvodov primárneho zabezpečenia bezpečnostných požiadaviek pri práci so systémom a dátami organizácie akceptované. Vašich zamestnancov nám nemusíte nijakým spôsobom nahlasovať, využijeme e-mailové adresy z HR migrácie (konkrétne e-mail v Infotype 0105Komunikácia a jeho Subtype 0010 E-mail firemný). Iniciálne prihlasovacie údaje pre prvotné prihlásenie budú aktívne do 13.1.2023, nakoľko predpokladáme v prvých dňoch dovolenkové obdobie. Následne heslo exspiruje. Ak sa u Vás vyskytne takýto prípad, kontaktujte následne našu podporu CES pre obnovenie prihlasovacích údajov.

Čo je Enable Now a ako sa do Enable Now prihlásim?

 
Aplikácia SAP Enable Now slúži na publikovanie video-príručiek k CES a je dostupná cez Váš webový prehliadač prostredníctvom webovej adresy: https://mfsr.enable-now.cloud.sap/wa/CES_01/~tag/published/index.html?show=group!GR_C8775E00DEC3D0B0 Aplikácia je prístupná pre všetky pristupujúce organizácie do CES, pre každého zamestnanca. Prístupové údaje a postup na spustenie video návodov v Enable Now boli zasielané hlavným kontaktným osobám vo Vašej organizácii 21. decembra 2022 z e-mailovej adresy: infoces@mfsr.sk.

Nefunguje mi spätný odkaz (link) na potvrdenie prístupu do prostredia FIORI. Ako mám postupovať?

 
Spätný odkaz (link) je prístupný LEN z chránenej privátnej siete, ku ktorej je pripojená Vaša organizácia (nie je dostupný z verejného internetu).Vo video návode v prostredí Enable Now nájdete postup k riešeniu. K video návodu sa dostanete cestou: Základná práca so SAP > Základná práca s FIORI> 001_1_Prihlásenie sa do prostredia FIORI_zamestnanec.

V prípade nejasností alebo problémov kontaktujte prosím Centrum podpory používateľov (CPU Datacentra)
Telefón: 0850 184 224
e-mail: ces@datacentrum.sk.

Neviem sa prihlásiť ako zamestnanec do CES? Ako mám postupovať?

 
Spätný odkaz (link) na video návody k postupom prihlásenia sa a prideľovaniu rolí používateľom (M12 Služby používateľov) sú prístupné cez prostredie Enable Now. K video návodu sa dostanete cestou: Základná práca so SAP > Prvé prihlásenie Zamestnanec.

Mám blokovaný prístup do CES. Ako mám postupovať?

 
Proces odblokovania konta používateľa reprezentuje aktivity potrebné na odblokovanie konta jednotlivých používateľov. Proces je iniciovaný prijatím žiadosti na úrovni L2 podpory pre odblokovanie konkrétneho používateľa. L2 podpora následne zrealizuje odblokovanie používateľa v CES pomocou aplikácie na správu používateľov.
Odblokovaním používateľa a odoslaním správy do systému RRP sa daný proces pokladá za ukončený. K video návodu sa dostanete cestou: CES verejné >CES Moduly> M12 Služby používateľov> 004_Odblokovanie_konta.

Ako postupovať pri žiadosti o dovolenku v období od 2.1.2023 do 16.1.2023?

 
Po spustení produktívneho prostredia CES nebude možné využívať aplikáciu FIORI na vystavovanie Žiadaniek o dovolenku v Časovom manažmente od 2.1.2023 do 15.1.2023 z dôvodu, že v CES ešte nebudú zmigrované zostatky dovoleniek z roku 2022, prípadne starších rokov. Postmigrácia zostatkov dovoleniek môže totiž prebehnúť až po zúčtovaní a vyplatení miezd za mesiac december 2022. Pre všetky ďalšie funkcionality (typy absencií ako napríklad „Práca z domu“) bude aplikácia FIORI pre užívateľov CES plne dostupná od 2.1.2023.

Metodické usmernenie: Evidencia dovolenky v prechodnom období

Ako postupovať pri žiadosti o neprítomnosti (okrem dovolenky) lekár, práca z domu a pod. od 2.1.2023?

 
Možnosti zamestnanca v aplikácii FIORI:
 • Vybrané neprítomnosti / prekážky v práci žiada zamestnanec elektronickou žiadankou. Po zaevidovaní takejto žiadosti musí nadriadený zamestnancovi neprítomnosť najskôr schváliť.
 • Vybrané neprítomnosti / prekážky v práci, kde nie je vyžadovaný súhlas zo strany nadriadeného, zamestnanec len oznámi.
O zaevidovaní novej žiadosti alebo oznámenia neprítomnosti / prekážky v práci bude nadriadený informovaný notifikáciou. V prípade, že zamestnanec nemohol žiadosť o neprítomnosť vystaviť pred jej plánovaným čerpaním, systém umožní žiadať o neprítomnosť aj spätne. V takom prípade bude pole „Poznámka“ povinné na vyplnenie. V tomto prípade je na žiadosti vidieť príznak, že ide o spätnú žiadosť. Pre spustenie aplikácie Žiadosti a oznámenia neprítomnosti zamestnanec klikne na dlaždicu „Žiadosť/oznámenie o neprítomnosť“. Po kliknutí na dlaždicu sa zamestnancovi zobrazí aplikácia Žiadosť/oznámenie o neprítomnosť.
Využitie aplikácie FIORI – žiadosť o neprítomnosť, závisí od rozhodnutia organizácie o spôsobe evidencie dochádzky (nemusia využívať všetky organizácie povinne).

Ako postupovať pri žiadosti o služobnú cestu?

 
Pri spustení produktívneho prostredia CES, môže každý používateľ, ktorý potrebuje pomôcť so Žiadosťou o služobnú cestu, zatelefonovať na dedikované tel. číslo: +421 918 200 952.

Ako postupovať, ak niekomu v CES chýba rola alebo oprávnenie?

 
V záložke „Správa používateľov“ si vie používateľ CES požiadať napr. o zmenu role a tým pádom aj o vytvorenie aktívneho používateľa (tzv. Power user). Video návod: CES verejné > Základná práca so SAP > Základná práca so SAP GUI009_Chýbajúce oprávnenia.

Kto má k dispozícii testovacie prostredie?

 
Pre aktívnych používateľov (Power userov) je k dispozícii aj testovacie prostredie hneď od momentu spustenia produktívnej prevádzky CES, t. j. od 2.1.2023.

Kde sú dostupné metodické usmernenia a používateľské príručky?

 
Príručky a metodické usmernenia sú okrem webovej stránky CES dostupné aj v SAP GUI v oblasti Business Workplace. Používateľské príručky a metodické usmernenia sú dostupné na webovej stránke projektu CES v časti Používateľské príručky a metodické usmernenia pre organizácie pristupujúce do Centrálneho ekonomického systému 1.1.2023.
Používateľské príručky
Metodické usmernenia

Zároveň sú metodické usmernenia a používateľské príručky pre aktívnych používateľov dostupné
priamo v CES v časti „Všeobecná schránka“, kde sa nachádzajú v častiach „Príručky“ a „Usmernenia“.

Sú dostupné materiály zo školení?

 
Školiace materiály a nahrávky z prezenčných školení uskutočnených v mesiacoch november a december 2022, sú zverejnené na webstránke v sekcii Školenia. Klikajte v tabuľke na stĺpec Odkaz na video.

Budeme dostávať podporu pri používaní CES? 

 
Podpora používateľov bude realizovaná v pracovných dňoch 10 hod / deň od 8:00 do 18:00 hod.

L1 (Level 1) sa vykonáva v Datacentre prostredníctvom Centra podpory užívateľov (CPU), kde sú konzultanti podpory používateľov prvého kontaktu – Help Desk špecialisti na CES. Kontakt L1 podpory pre organizácie spadajúce pod MPRV SR (všetky moduly CES) a MŽP SR (len HR): je vyhradené tel. číslo 0907 933 179. V prípade nedostupnosti použite tel. číslo: 0850 184 224.

L2 (Level 2) predstavuje riešenie metodických požiadaviek a incidentov nad rámec zodpovedností a znalostí prvej úrovne podpory a L1. Riešenie incidentov budú aktívni používatelia zadávať prostredníctvom aplikácie SAP Solution Manager (SolMan). Kontakty vyhradené pre CES:

PODPORA CES (informácie pre organizácie, ktoré sú v prvej vlne implementácie CES od 1.1.2023)
email: ces@datacentrum.sk
tel.: 0850 184 224
Kontakt pre hlásenia týkajúce sa Služobných ciest a dovoleniek 0918 200 952.

Aké sú výhody pre organizácie zapojené do CES?

 
Organizácie zapojené do CES získajú centrálne spravovaný, aktuálny a metodicky správne implementovaný informačný systém, pokrývajúci najdôležitejšie ekonomické agendy s prihliadnutím na vybrané špecifiká. Zároveň budú odbremenené od správy vlastného ekonomického IS a ich IT oddelenia sa budú môcť zameriavať na správu a prevádzku agendových informačných systémov. Súčasne je implementovaná aj jednotná integrácia medzi CES a ostatnými centrálnymi informačnými systémami riadenia verejných financií, čím sa získajú dodatočné pozitívne efekty vo forme zjednodušenia a až úplného odbúrania niektorých častí administratívnych úkonov.

Ktoré moduly sú v CES a musíme využívať všetky moduly?

 
Rozsah CES

Jednotlivé moduly schválené a dodané pre 1. etapu migrácie sú plne funkčné. Sú navzájom prepojené a integrované. Organizácia bude používať tie moduly, ktoré sú pre ňu relevantné z vecného hľadiska. Napr., ak organizácia nemá žiadne služobné auto alebo budovy alebo nevystavuje odberateľské faktúry a pod., tieto moduly sú súčasťou CES, ale používatelia z danej organizácie nebudú mať oprávnenia na tieto moduly a tým pádom ich nebudú používať. Inak platí, že je potrebné využívať všetky nasadené aplikačné moduly.

Na akej platforme funguje CES?

 
CES je postavený na platforme SAP a ako SAP ERP systém na najnovšom systéme SAP S/4HANA. Cieľom CES je aj zlepšenie rozhodovania sa vďaka aktuálnym, presnejším a obsažnejším dátam. SAP S/4HANA dokáže spracovať veľké množstvá údajov a v reálnom čase vygenerovať prehľady, ktoré prostredníctvom nástrojov pre pokročilú analýzu a dolovanie v dátach budú výstupom modulu reporting.

Aký je legislatívny základ pre implementáciu CES?

 
Zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov.

Analýza a návrh unifikovaných a optimalizovaných ekonomických procesov vybraných inštitúcií verejnej správy je jednou z kľúčových úloh vyplývajúcich z materiálu „Zámer dobudovania centrálnej metodicko-procesnej autority pre oblasť ekonomických a podporných agend a implementácie Centrálneho ekonomického systému v kontexte systému riadenia verejných financií“, predloženého na rokovanie Vlády Slovenskej republiky v prvom polroku 2015 (uznesenie č. 322/2015).

Pre koho je CES určený / povinný?

 
Podľa § 7 ods. 5 zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov je používateľom CES:
 1. rozpočtová organizácia, ktorá je zapojená na štátny rozpočet,
 2. príspevková organizácia, ktorá je zapojená na štátny rozpočet,
 3. verejná výskumná inštitúcia,
 4. iný subjekt verejnej správy, ako je uvedený v písmenách a) až c), ktorý na základe návrhu zriaďovateľa alebo zakladateľa subjektu verejnej správy, uzatvorí dohodu o pripojení s MF SR.

Centrálny ekonomický systém sa nepoužíva na výkon vnútorných riadiacich procesov a organizačných procesov a s nimi súvisiacich činností v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a Vojenského spravodajstva.