Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Často kladené otázky

Formulár pre otázky k projektu implementácie
Centrálneho ekonomického systému

Názov organizácie je povinné pole
Útvar je povinné pole
Meno a priezvisko je povinné pole
E-mailový kontakt je povinné pole, uveďte vo formáte meno@domena.sk
Telefonický kontakt je povinné pole, uveďte vo formáte +421 999 999 999
Povinné pole, vyberte si oblasť CES
Povinné pole, vyberte si konkrétny modul
Otázka je povinné pole

 1. Otázka: Aký je legislatívny základ pre implementáciu CES?

  Odpoveď:

  Zákon č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov schválený v NR SR dňa 18.7.2019.

  Východiská projektu

 2. Otázka: Pre koho je CES určený / povinný?

  Odpoveď:

  Podľa § 7, ods. 5 zákona č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov je používateľom ekonomického informačného systému:

  1. rozpočtová organizácia, ktorá je zapojená na štátny rozpočet,
  2. príspevková organizácia, ktorá je zapojená na štátny rozpočet,
  3. verejná výskumná inštitúcia,
  4. iný subjekt verejnej správy, ako je uvedený v písmenách a) až c), ktorý na základe návrhu zriaďovateľa alebo zakladateľa subjektu verejnej správy uzatvorí dohodu o pripojení s MF SR.

  Centrálny ekonomický systém sa nepoužíva na výkon vnútorných riadiacich procesov a organizačných procesov a s nimi súvisiacich činností v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a Vojenského spravodajstva.

 3. Otázka: Ktoré moduly budú v CES?

  Odpoveď:

  Rozsah CESu

 4. Otázka: Na akej platforme bude fungovať CES?

  Odpoveď:

  CES je postavený na platforme SAP ako SAP ERP systém na najnovšom systéme SAP S/4HANA. Cieľom CES je aj zlepšenie rozhodovania sa vďaka aktuálnym, presnejším a obsažnejším dátam. SAP S/4HANA dokáže spracovať veľké množstvá údajov a v reálnom čase vygenerovať ich prehľady, ktoré  prostredníctvom nástrojov pre pokročilú analýzu a dolovanie v dátach budú výstupom modulu reporting.

 5. Otázka: Od kedy bude CES nasadený ?

  Odpoveď:

  Nasadenie CES je podľa stanoveného harmonogramu naplánované v 3 etapách k termínom:  1.  január  2023, 1. január 2024 a 1. január 2025. V prvej etape migrácie pôjde o vybrané rozpočtové a príspevkové organizácie  používajúce súčasný Nadrezortný ekonomický systém.

 6. Otázka: Výhody organizácii zapojených do CES:?

  Odpoveď:

  Organizácie zapojené do CES získajú centrálne spravovaný, aktuálny a metodicky správne implementovaný informačný systém pokrývajúci najdôležitejšie ekonomické agendy s prihliadnutím na vybrané špecifiká. Zároveň budú odbremenené od správy vlastného ekonomického IS a ich IT oddelenia sa budú môcť zameriavať na správu a prevádzku agendových IS. Súčasne bude implementovaná aj jednotná integrácia medzi CES a ostatnými centrálnymi informačnými systémami riadenia verejných financií, čím sa získajú dodatočné pozitívne efekty vo forme zjednodušenia až úplného odbúrania niektorých častí administratívnych úkonov.

 7. Otázka: Od kedy pôjde moja organizácia ?

  Odpoveď:

  Prioritne do 1. vlny migrácie od 2.1.2023 sú zaradené organizácie, ktoré používajú Nadrezortný ekonomický systém (NES). 
  Zoznam organizácií v prvej vlne migrácie do CES.

 8. Otázka: Sú naplánované aktivity súvisiace  s oboznamovaním sa s konkrétnymi funkciami CES ?

  Odpoveď:

  Pre organizácie  zaradené v rámci prvej etapy migrácie k 1. januáru 2023, sú naplánované aktivity súvisiace  s oboznamovaním sa s konkrétnymi funkciami CES formou školení, ktoré sa plánujú za každú oblasť.Vo fáze migrácie dát Vám bude poskytnutá technická ako aj metodická podpora.

 9. Otázka: Budeme dostávať podporu pri používaní CES?

  Odpoveď:

  Podpora užívateľov bude realizovaná prostredníctvom Centra metodicko-procesnej podpory  v štyroch úrovniach.

  Úrovne podpory používateľov CES:

  • L1 (Level 1) sa bude vykonávať v Datacentre prostredníctvom Centra podpory užívateľov (CPU), kde sú konzultanti podpory používateľov prvého kontaktu – Help Desk (tel. a mail) špecialisti na CES.
  • L2 (Level 2) predstavuje riešenie požiadaviek a incidentov nad rámec zodpovedností a znalostí prvej úrovne podpory a L1. Pre L1 pripravuje často kladené otázky, zabezpečuje školenia pre používateľov CES a pripravuje návrhy na legislatívne zmeny.
  • L3 podpory CES (Level 3, postúpenie požiadaviek od L1 a L2) - na základe zmluvy o podpore CES zabezpečuje dodávateľ prostredníctvom externých konzultantov aplikačnej podpory, ktorým budú eskalované požiadavky a incidenty nad rámec odborných znalostí prvej, resp. druhej úrovne podpory.
  • L4 podpory CES (Level 4, postúpenie požiadaviek od L3) – na základe podmienok licenčnej podpory (zabezpečuje dodávateľ a poskytuje výrobca/dodávateľ komplexnej technologickej platformy).
 10. Otázka: Čo si majú zabezpečiť organizácie pre úspešný prechod na CES?

  Odpoveď: 

  V záujme čo najmenšej chybovosti dát je vhodné už v tomto čase vykonať dôslednú kontrolu účtovnej evidencie otvorených položiek, kontrolu kmeňových záznamov a číselníkov v jednotlivých moduloch súčasného ekonomického systému tak, aby nedošlo k prenosu napr. duplicitných záznamov, nesprávne založených údajov, neúplných údajov alebo už nepoužívaných údajov (na kartách majetku, skladových kartách a podobne). Kontrolu odporúčame vykonať aj nad dátami operatívnej evidencie.