Podpora aplikácie optimalizovaných a unifikovaných ekonomických procesov

 

Cieľom projektu bude poskytnúť vybraným inštitúciám verejnej správy intenzívnu odbornú podporu pri prechode a aplikácii optimalizovaných a unifikovaných ekonomických podporných procesov.

Zámer národného projektu nadväzuje na Projekt OP EVS – Mapovanie procesov, pričom predstavuje jeho pokračovanie vo forme aplikácie výsledkov tohto projektu vo vybraných inštitúciách verejnej správy pri ich prechode na CES. Pri postupnom nábehu CES v jednotlivých organizáciách (v rámci Projektu OP II – Implementácia CES) bude nevyhnutné tieto procesy preniesť do praxe organizácií a inštitúcií, čo predstavuje zmenu interných postupov, organizačných štruktúr, preškolenia zamestnancov a v určitom rozsahu aj nevyhnutnú modifikáciu týchto procesov na špecifiká organizácií/inštitúcií.

Kľúčovým prvkom zámeru je centrálna podpora implementácie zmien zo strany MF SR, ktorá zabezpečí, že aplikácia optimalizovaných a unifikovaných ekonomických procesov vo vybraných inštitúciách nebude závislá od kvantity a kvality interných kapacít jednotlivých organizácií, ale bude podporená kapacitami tohto projektu.

Kým Projekt OP EVS – Mapovanie procesov predstavuje prípravu a návrh budúceho optimálneho stavu procesov a Projekt OP II – Implementácia CES predstavuje vybudovanie komplexného technologického zázemia a vytvorenia potrebných softvérových nástrojov pokrývajúcich elektronický výkon ekonomických agend, Projekt OP EVS - Podpora predstavuje nevyhnutné premostenie týchto projektov a ich aplikáciu do praxe.

  • ITMS kód projektu: (projekt je vo fáze prípravy vyzvania)
  • Kód ŽoNFP: (projekt je vo fáze prípravy vyzvania)
  • Prijímateľ: Ministerstvo financií SR
  • Operačný program: Efektívna verejná správa
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
  • Prioritná os: 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
  • Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy
  • Trvanie projektu (predpoklad): Projekt zrušený OP EVS

Vybrané aktivity projektu:

Metodiky, postupy a školenia tímu

Konzultácie, poradenstvo a podpora

Školenia a vzdelávanie

Príručky a dokumentácia

Zámer podpory aplikácie (830 kB)