Centrálny ekonomický systém

 

Cieľom projektu je implementácia ekonomického informačného systému ako základného prostriedku pre uplatnenie unifikácie a následnej optimalizácie ekonomických procesov subjektov štátnej správy, ktorá umožní MF SR ich centrálne metodicky riadiť a usmerňovať, zefektívňovať ich výkon a znižovať náklady na ich prevádzku. Realizácia projektu by mala vytvoriť priestor na transformáciu ekonomických činností štátu na servisne poskytované služby.

CES bude poskytovať zdieľané, metodicky a procesne unifikované služby na eGovernment cloud platforme, komplexne pokrývajúce elektronický výkon ekonomických a podporných činností vybraných subjektov štátnej správy, vrátane služieb jeho aplikačnej a metodicko-procesnej podpory. Do projektu bude zapojených cca 500 organizácií štátnej správy. Počet zapojených organizácií vychádza z celkového počtu organizácií v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu s výnimkou organizácií v rámci kapitoly Ministerstva vnútra SR, SIS a NBÚ.

Organizácie zapojené do CES získajú centrálne spravovaný, aktuálny a metodicky správne implementovaný informačný systém pokrývajúci najdôležitejšie ekonomické agendy s prihliadnutím na vybrané špecifiká. Zároveň budú odbremenené od správy vlastného ekonomického IS a ich IT oddelenia sa budú môcť zameriavať na správu a prevádzku agendových IS. Súčasne bude implementovaná aj jednotná integrácia medzi CES a ostatnými centrálnymi informačnými systémami riadenia verejných financií, čím sa získajú dodatočné pozitívne efekty vo forme zjednodušenia až úplného odbúrania niektorých častí administratívnych úkonov.

  • ITMS kód projektu: 311071M898
  • Kód ŽoNFP: NFP311070M898
  • Prijímateľ: Ministerstvo financií SR
  • Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
  • Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
  • Špecifický cieľ: 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami
  • Trvanie projektu (predpoklad): 06/2021 – 11/2023

Vybrané aktivity projektu:

Analýza a detailná špecifikácia riešenia

Implementácia a testovanie

Nasadenie a migrácia zapájaných organizácií

Štúdia uskutočniteľnosti OP II (MetaIS)

Zmluva o implementácii Centrálneho ekonomického systému a o poskytovaní aplikačnej podpory